Algemene voorwaarden Superdrive

 

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B, en de daarbij behorende acties van de rijschool en de CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op de in de lesovereenkomst vermelde rijschool, hierna aan te duiden als ‘rijschool’.

 

Artikel 2. Rijopleiding

Rijlessen wordt gegeven door bevoegde instructeur(s)die voldoen aan de voorschriften van de

Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

Met een tijdsduur van minimaal 60 minuten.
Voor leerlingen die bevoegd zijn om te rijden van 16,5 jaar en ouder.

De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur

De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.

 

Artikel 3. Verplichtingen rijschool

De rijschool zorgt ervoor dat:
3.1 de leerling een passende rijopleiding wordt aangeboden;
3.2 de leerling zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR praktijkexamen wordt opgeleid;
3.3 wanneer overeenstemming is bereikt over het aanvragen van een praktijkexamen deze binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
3.4 de datum zo spoedig mogelijk aan de cursist wordt medegedeeld.

 

Artikel 4. Verplichtingen leerling

De leerling dient:
4.1 zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de instructeur wordt een wachttijd van maximaal 15 minuten in acht genomen vanaf aanvang rijles)
4.2 bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
4.3 bij verhindering van de afgesproken rijles om dringende redenen deze tijdig op te zeggen 4.4 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur voor aanvang van de rijles aan rijschool kenbaar te maken,anders heeft de rijschool het recht om de volledige lesprijs in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
4.5 alle aanwijzingen van de rijinstructeur te volgen;
4.6 ervoor te zorgen dat hij of zij over alle benodigde stukken beschikt voor de tussentijdse toets en CBR/BNOR praktijkexamen;
4.7 bij niet nakoming van punt 4.6 voor betaling van de tussentijdse toets of CBR/BNOR praktijkexamen aan de rijschool zorg te dragen

 

Artikel 5. Betaling

5.1 de leerling is verplicht de verschuldigde bedragen voor lespakketten (10 of meer lessen) bij vooruitbetaling te voldoen aan de rijschool,de betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de rijschool of contant.
5.2 de leerling dient, in geval van losse lessen, het lesgeld vooraf aan de rijles contant te voldoen aan de instructeur;
5.33. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs/pakketprijs  te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging
5.4 indien de leerling na aanmaning in gebreke blijft met betaling zal het verschuldigde bedrag ter incasso uit handen worden gegeven aan een gerenommeerd incassokantoor;
5.5 bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.
5.6 betalingen via bank/giro dienen altijd te geschieden onder vermelding van voor – en achternaam van de leerling.

 

Artikel 6. Praktijk examen/ Tussentijdse Toets (TTT)

6.1 Mocht het praktijkexamen/TTT uitgesteld worden door het CBR wegens weersomstandigheden, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen/TTT niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wel het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen
6.2 de leerling is bij uitstel van het praktijkexamen/TTT geen kosten voor een aanvraag  van een nieuw praktijkexamen /TTT verschuldigd indien hij of zij het eerste praktijkexamen/TTT  niet kan afleggen doordat:
– de leerling vanwege ziekte niet in staat is het (proef)examen af te leggen op voorwaarde dat hij of zij dit binnen 8 dagen na TTT/examendatum door middel van een doktersverklaring aan de rijschool kenbaar maakt;
– een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de rijinstructeur binnen 5 dagen voor het praktijkexamen/TTT is komen te overlijden of op de dag van het (proef)examen wordt begraven of gecremeerd;
– het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het TTT/praktijkexamen niet beschikbaar is of wordt afgekeurd door de examinator.
6.3 de leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij het praktijkexamen  c.q. de TTT benodigd zijn.
6.4 betaling van de kosten voor een praktijkexamen c.q. TTT dient binnen 3 werkdagen voor de datum van het (proef)examen contant aan de rijschool te zijn voldaan dan wel op het bankrekeningnummer van de rijschool te staan bijgeschreven.
6.5 Bij aanvraag van het praktijkexamen/TTT dient het examengeld te zijn overgemaakt op de rekening van de rijschool of contant te worden voldaan aan de rijinstructeur. Dit geldt alleen voor een apart aangevraagde praktijkexamen/TTT. Pakketten zijn inclusief examen

6.6 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

 

Artikel 7 Theorie

7.1 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen worden gereserveerd of afgenomen.
7.2 de rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket. ( en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden)

 

Artikel 8. Beëindiging rijopleiding/losse lessen/pakketten

8.1 de leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit losse lessen, deze opzeggen, met inachtneming van punt  4.3;
8.2 de leerling kan, in geval van een lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding deze opzeggen in geval van hem of haar om medische redenen redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat de rijopleiding wordt voortgezet. De leerling dient hiervoor wel een doktersverklaring te overleggen. De rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden/TTT gelden aan de leerling terug betalen.
8.3 indien de leerling om andere dan medische redenen de lesovereenkomst bestaande uit een of meerdere pakketten dan wel een volledige rijopleiding wenst op te zeggen gebeurt dit in goed overleg met de rijschool. Mochten leerling en rijschool er niet in slagen tot overeenstemming te komen zal de zaak ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd.

 

Artikel  9. Aansprakelijkheid

9.1  De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van tijdens de proefles, rijles en het TTT/praktijkexamen aan derden als gevolg van botsing, aan- of over rijding

9.2 de rijschool is niet aansprakelijk voor schaden aan derden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de zijde van de leerling en zij is ook niet aansprakelijk voor schaden ten gevolge van het feit dat de leerling onder invloed is van alcohol, drugs, geneesmiddelen of verdovende middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
9.3 de rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de leerling ondanks de door zijn of haar gedane eigen verklaring, onbevoegd blijkt te zijn tot het besturen van het lesvoertuig

9.4 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

Artikel 10. Klachtenregeling/Geschillen

10.1 Klachten dienen ten alle tijden schriftelijk te worden doorgegeven aan de rijschool geschillen ontstaan tussen leerling en rijschool zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rijschool welke zal bemiddelen in het geschil;

10.2 indien bemiddeling niet leidt tot een bevredigende oplossing voor beide partijen zal het geschil aan de rechter worden voorgelegd;
10.3 op de lesovereenkomst tussen rijschool en leerling is het Nederlands recht van toepassing.